Services

Home Services
Services
सीमन्तोन्नयनम् (गर्भ रहेको ५ महिनामा गर्ने कर्म) Simantonayan Small

सीमन्तोन्नयनम् (गर्भ रहेको ५ महिनामा गर्ने कर्म) Simantonayan Small

Rs 2301 Rs 2500

More Details
सीमन्तोन्नयनम् (गर्भ रहेको ५ महिनामा गर्ने कर्म) Simantonayan Medium

सीमन्तोन्नयनम् (गर्भ रहेको ५ महिनामा गर्ने कर्म) Simantonayan Medium

Rs 4301 Rs 4500

More Details
मोटरसाइकल पुजा Bike Puja- Medium

मोटरसाइकल पुजा Bike Puja- Medium

Rs 1100 Rs 1300

More Details
मोटरसाइकल पुजा Bike Puja- Large

मोटरसाइकल पुजा Bike Puja- Large

Rs 1500 Rs 1700

More Details
गाडी पुजा Gadi Puja- small

गाडी पुजा Gadi Puja- small

Rs 1100 Rs 1300

More Details
गाडी पुजा Gadi Puja Medium

गाडी पुजा Gadi Puja Medium

Rs 1500 Rs 1800

More Details
गाडी पुजा Gadi Puja Large

गाडी पुजा Gadi Puja Large

Rs 2300 Rs 2500

More Details
न्वारन Nwaran Ceremony Medium

न्वारन Nwaran Ceremony Medium

Rs 2300 Rs 2500

More Details
न्वारन Nwaran Ceremony Large

न्वारन Nwaran Ceremony Large

Rs 5001 Rs 5100

More Details
लघु रुद्री पुजा Rudri Puja Medium

लघु रुद्री पुजा Rudri Puja Medium

Rs 30000 Rs 31000

More Details
लघु रुद्री पुजा Rudri Puja Large

लघु रुद्री पुजा Rudri Puja Large

Rs 43000 Rs 45000

More Details
रुद्री पुजा Rudri Puja Small

रुद्री पुजा Rudri Puja Small

Rs 2001 Rs 2100

More Details
रुद्री पुजा Rudri Puja Medium

रुद्री पुजा Rudri Puja Medium

Rs 3300 Rs 3500

More Details
रुद्री पुजा Rudri Puja Large

रुद्री पुजा Rudri Puja Large

Rs 5000 Rs 5100

More Details
महा रुद्री पुजा Rudri Puja Small

महा रुद्री पुजा Rudri Puja Small

Rs 351000 Rs 360000

More Details
Share :